FORMING COMPETENCIES - WE FORM SPECIALISTS

FORMĂM COMPETENŢE – FORMĂM SPECIALIŞTI

  • Simona Elena DOROBĂŢ Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Chișinău
Keywords: kinetotherapy, competence, curriculum, training, kinetoterapie, competenta, curriculum, formare

Abstract

We are living in a constantly changing society, with tendencies of alignment with international educational standards, which underlines the fact that the training of the specialist in medical recovery and not only is based on a cumulus of skills without which he can not carry out his activity at the most high standards to finally achieve the desired results. More and more often we hit the one we can call the number one requirement, in order to get a job, namely COMPETENCE !!! Do you have the skills or not? it is without question the question of the moment of a job interview. V.Copilu , defined competence as the interaction of the three C - knowledge, capacities and behaviors, where competence is the pillar of the training of any specialist. The formation of the modern man implies its development from an intellectual, ethical and aesthetic point of view, in relation to the requirements of today's society. The preparation for a future profession should have as a starting point the formation of the knowledge and self-knowledge capacity in order to identify the predispositions and motivations for the profession concerned. When talking about professional skills, we relate to the combination of knowledge, the ability to apply and synthesize all that we have learned with the ultimate goal of completing the tasks required at the workplace, in accordance with the specified level in the occupational standard. Today, making a retrospective analysis of the 10 years as an ATI physical therapist, I realize that the fresh graduate in physical therapy has sufficient knowledge, skills, but does not have enough experience to apply and use, because the main problem of traditional forms education is that the specialist is ready to take up positions but can not achieve them. The key to addressing this fundamental problem in the training of specialists is to address an educational policy based on a competency curriculum.  Rezumat Trăim ȋntr-o societate ȋn continuăb schimbare, cu tendinţe de aliniere la standardele educaţionale internaţionale, tendinţe ce subliniază faptul că formarea specialistului ȋn recuperare medicalăşi nu numai , are la bază un cumul de competenţe fără de care nu ȋşi poate desfăşura activitatea la cele mai ȋnalte standarde, pentru ca ȋn final să obţină rezultatele dorite. Tot mai des ne lovim de cea ce putem numi cerinţa numarul 1, ȋn vederea obţinerii unui loc de muncă, şi anume COMPETENŢA!!! Aveţi sau nu competenţe? este fără ȋndoială ȋntrebarea momentului la un interviu de angajare. V. Copilu definea competenţa, ca fiind interacţiunea celor 3 C - cunoştinţe, capacităţi şi comportamente, unde competenţa reprezintă pilonul formării oricărui specialist.  Formarea omului modern implică dezvoltarea lui din punct de vedere intelectual, etic, estetic, ȋn raport cu cerinţele societăţii actuale. Pregătirea pentru o viitoare profesie ar trebui să aibă ca element de ȋncepu formarea capacităţii de cunoaştere şi autocunoaştere, cu scopul de a identifica predispoziţiile şi motivaţiile pentru profesia vizată. Cȃnd vorbim de competenţe profesionale, ne raportăm la maniera de combinare a cunoştinţelor, la capacitatea de aplicare şi de sintetizare a tot ceea ce am deprins cu scopul final de a duce la bun sfȃrşit sarcinile cerute la locul de muncă, ȋn concordanţă cu nivelul calificativ specificat ȋn standardul ocupaţional. Astăzi, făcȃnd o analiză retrospectivă, a celor 10 ani ca şi kinetoterapeut ATI, realizez faptul ca proaspătul absolvent în kinetoterapie, deţine suficiente cunoştinţe, abilităţi, dar nu are suficientă experienţă de aplicare, de utilizare a acestora, pentru că principala problemă a formelor tradiţionale de educaţie constă ȋn faptul că specialistul este pregătit să ȋnsuşească funcţii, dar nu le poate realiza. Cheia rezolvării acestei probleme fundamentale ȋn procesul formării de specialişti este abordarea unei politici educaționale bazate pe un curriculum axat pe competenţe.
Published
2019-06-06
Section
Articles