THE IMPORTANCE OF ADOPTING A HEALTHY LIFESTYLE

IMPORTANȚA ADOPTĂRII UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

Authors

  • Răzvan ȘUNEA Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Chișinău

Keywords:

health, lifestyle, movement, sănătate, stil de viață, mișcare

Abstract

A healthy lifestyle is a concept that refers not only to the concern for physical health but also to that of mind and soul. Therefore, the concern for physical activity must be extended to activities for the soul and mind.

Often, we humans do not lean toward things that are considered "small", such as information about correct eating. More attention is paid to the constant attempt to adapt to new technologies, to science news and much less to a healthy lifestyle as a whole. Therefore, generations that are behind may be considered deficient in a chapter act, given the growing obesity in children, but which is more pronounced in adults as well.

Educating children about correct nutrition, the importance of physical movement and keeping hygiene is essential, because they will become responsible, healthy adults who can pass on accurate personal health information.

According to the World Health Organization (WHO) assessment, health is the state of full physical, spiritual and social well-being, not just the absence of illness or physical defects. Health is influenced by several factors, interdependent, natural and socio-economic. If at the latter we can remember working, living or eating conditions, in the natural ones, we can talk about climate, water, soil, etc.

The influence of natural and social factors is interconnected, ie the development of industry, transport, city development exerts an influence on the natural composition of water, air, soil, and natural factors affect the population's supply and living conditions, industry development, living, etc. But the essential factor determining the health of man is his way of life, in this notion is the correct working and resting regime, the rational feeding, the maintenance on a correct level of the physical activity, the quenching, the observance of the individual hygiene rules, the renunciation of the harmful daily habits, the ability to maintain neuro-emotional balance in conflict situations.

 Rezumat

Un stil de viață sănătos este un concept care se referă nu doar la preocuparea pentru sănătatea fizică, ci și la cea a minții și a sufletului. De aceea, preocuparea pentru activitatea fizică trebuie extinsă și la activități pentru suflet și minte.

De multe ori nu ne aplecăm spre lucruri considerate „mărunte”, precum informarea asupra alimentației corecte. O mai mare atenție se acordă încercării permanente de adaptare la noile tehnologii, la noutăți în materie de știință și mult mai puțin unui mod de viață sănătos, ca întreg. De aceea, generațiile care vin din urmă ar putea fi considerate deficitare la acest capitol, având în vedere obezitatea în creștere la copii, dar care se manifestă tot mai accentuat și la adulți.

Educarea copiilor privind alimenația corectă, importanța mișcării fizice și păstrarea igienei este esențială, pentru că astfel, vor ajunge adulți responsabili, sănătoși, care vor putea transmite mai departe o informație corectă privind sănătatea personală. 

Conform aprecierii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), sănătatea este starea deplinei bunăstări fizice, spirituale şi sociale, nu numai lipsa bolilor sau a defectelor fizice. Sănătatea este influențată de mai mulți factori interdependenți, naturali și socio-economici.

Dacă la cei din urmă putem aminti condiții de muncă, de trai ori alimentare, la cei naturali, putem vorbi de climă, apă, sol etc. Influenţa factorilor naturali şi sociali este interconexată, adică dezvoltarea industriei, transportului, dezvoltarea oraşelor exercită o influenţă asupra componenţei naturale a apei, aerului, solului, iar factorii naturali se răsfrâng asupra caracterului alimentării şi condiţiilor de viaţă ale populaţiei, asupra dezvoltării industriei, alegerii locului de trai etc.

Însă factorul esenţial ce determină sănătatea omului îl constituie modul lui de viaţă, în această noţiune întră regimul corect de muncă şi odihnă, alimentarea raţională, menţinerea la un nivel corect a activităţii fizice, călirea, respectarea regulilor de igienă individuală, renunţarea la deprinderile cotidiene dăunătoare, capacitatea de a menţine echilibrul neuro-emoţional în situaţiile conflictuale.

Published

2019-06-06

Issue

Section

Articles